--

משלוח חינם בקנייה מעל 249 ש"ח | עד 5 ימי עסקים (לא כולל שישי, שבת וימי חג)

 

 

בית תקנון

תקנון

מבוא:
אתר האינטרנט "ארגניה" (להלן: "האתר"), מציע בכפוף לקבלת כל התנאים הכלולים בתקנון זה מצד המשתמש (להלן: "התקנון") בין היתר איתור ומציאת נכס ללא חיפושים (להלן: "שירותי האתר").
הגלישה ו/או השימוש באתר, ייחשבו להסכמה מצד המשתמש לתנאי התקנון. במידה ואינך מסכים להוראות התקנון, הנך מתבקש להפסיק את הגלישה ו/או השימוש באתר.
מטעמי נוחות בלבד, התקנון נכתב בלשון זכר, אך הכתוב בו מתייחס לגברים ולנשים כאחד.
כותרות הסעיפים בהסכם זה נועדו להתמצאות בלבד ואין לעשות בהן כל שימוש לצורך פירוש הוראותיו.

תנאי שימוש באתר:
ההרשמה באתר מיועדת לגילאי 18 ומעלה בלבד, ובאישור התקנון על-ידי המשתמש, מצהיר המשתמש כי גילו למעלה מ – 18 שנים, וכי הינו כשיר משפטית להתקשר בתקנון.
החברה רשאית לעדכן בכל זמן ועת את הוראות התקנון.
החברה רשאית לחסום ו/או להשעות ו/או להפסיק לאלתר גישתו של כל משתמש לשירותי האתר, במידה והפר הוראה כלשהי מהוראות התקנון.
זכות השימוש באתר הינה למשתמש בלבד. המשתמש מתחייב שלא להרשות שימוש כלשהו, בתכנים ו/או במידע לצד שלישי כלשהו, אלא אם קיבל לכך את הסכמתה המפורשת בכתב של החברה.
המשתמש נותן הסכמתו המפורשת כי עם הקלדת פרטיו האישיים באתר, יחזור אליו טלפונית ו/או בכתב נציג מטעם החברה, והכל בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
המשתמש מתחייב להשתמש בשרותי האתר בהתאם לדרישות כל דין ובכפוף להוראות התקנון.
המשתמש מתחייב להימנע מסריקה ו/או העתקה ו/או שכפול ו/או הפצה, של מידע ו/או תכנים באתר, אלא אם קיבל הסכמתה המפורשת בכתב של הנהלת האתר לעניין זה.
המשתמש ימנע מסריקה או שימוש בשירותי האתר באמצעות תוכנת מחשב המיועדת לאסוף מידע לרבות באמצעות "רובוטים" או לבצע פעולות בדרך של חיקוי גולש רגיל.
המשתמש מצהיר כי לא יעשה כל שימוש במידע ו/או בתכנים ו/או בנתונים אשר מופיעים באתר למטרות רווח ו/או מטרות מסחריות.
המשתמש לא יבצע כל שינוי בעיצוב האתר ו/או בקוד המקור ו/או בתוכן האתר, פעולות אלה שמורות לחברה בלבד.
המשתמש הינו האחראי הבלעדי לנכונות המידע אותו מסר באתר.
שירותי האתר ניתנים AS IS, והחברה אינה מבטיחה את התאמת שירותי האתר למשתמש או בכלל. 
המשתמש נותן הסכמתו לחברה, לשלוח אליו באמצעות כלי התקשורת השונים לרבות בדואר אלקטרוני והודעת S.M.S, חומר שיווקי ו/או פרסומי בעניין שירותי האתר.
המשתמש יודיע באופן מידי לחברה על כל חשד לשימוש לא סביר באתר מצד כל גורם.
המידע המופיע באתר, אינו בגדר ייעוץ או חוות דעת מקצועית, ואין להסתמך ו/או לפעול על בסיס המידע המופיע באתר מבלי לוודא נכונותו ו/או מקצועיותו, באמצעות גורם רלוונטי מוסמך מטעם המשתמש.
החברה תהא רשאית להפסיק פעילותה ללא כל הודעה מוקדמת, ולמשתמש לא תהא כל טענה בעניין זה.

הגבלת אחריות:
השירותים באתר מוצעים למשתמש AS IS, והחברה לא תהא אחראית להתאמת השירותים לצורכי המשתמש.
המשתמש נותן הסכמתו כי פרטיו יועברו לצדדים שלישיים, וכי הוא מוותר על כל טענה בעניין זה כלפי החברה.
אחריותו של המשתמש בטרם שימושו בשירותי האתר, לבדוק ולבחון כי שירותי האתר מתאימים לצרכיו ולמטרותיו, ולמשתמש לא תהא כל טענה בעניין זה כלפי החברה.
המשתמש נותן הסכמתו המפורשת, ומצהיר בזאת כי ידוע לו שפרטיו כפי שהזין באתר, יועברו לצדדים שלישיים אשר יהיו רשאים ליצור עמו קשר, והוא מוותר על כל טענה בעניין זה כלפי החברה.
המשתמש מצהיר כי ידוע לו שאין בידיעת החברה, רמת המקצועיות ו/או המהימנות של אותם צדדים שלישיים כאמור בסעיף 3.4 לעיל, אליהם יועברו פרטיו והוא מוותר על כל טענה בעניין זה כלפי החברה, וכן הוא מתחייב כי האחריות לביצוע הבדיקות בטרם התקשרותו עם הצדדים השלישיים כאמור הינה אחריותו הבלעדית.
המשתמש יודע כי לאור אופי האתר, אין בהכרח הפרסומים באתר נערכים על-ידי החברה וכי הם מוצגים באתר כפי שהם (AS IS) מבלי שהחברה בדקה מהימנותם ו/או דיוקם ו/או נכונותם, והחברה לא תישא בכל אחריות לכל אי התאמה ו/או אי דיוקים ו/או טעויות לכל נזק עקיף ו/או ישיר שיגרם כתוצאה מצפייה ו/או שימוש במידע כאמור.
המשתמש מצהיר בזאת, כי ידוע לו שהוא האחראי הבלעדי לכל שימוש שהוא עושה ו/או יעשה באתר ו/או בשירותי האתר.
המשתמש מצהיר כי ידוע לו שיתכן ויחול ליקוי ו/או טעות ו/או אי דיוק במידע ו/או בהעברת מידע הקשורים באתר ו/או בשירותי האתר.
ככל שבאתר קישורים לאתרים אחרים (הן באמצעות פרסום והן באמצעות כל דרך אחרת), החברה אינה אחראית לתוכנו של המידע באתרים האחרים כאמור, ומלוא האחריות במקרה של שימוש באתרים אלה תהא על המשתמש.
הנהלת האתר אינה יכולה להבטיח זמינות האתר ו/או שירותי האתר בכל עת.
החברה אינה מתחייבת כי השימוש באתר יהא מנוע מקלקולים ו/או הפרעות ו/או תקלות.
המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהחברה ו/או מי מטעמה, בכל מקרה לא יהיו אחראים בגין כל נזק שיגרם במזיד על-ידי צד שלישי כלשהו.
המשתמש מתחייב לבדוק בעצמו כל מידע ו/או תוכן המופיע באתר ו/או בשירותי אתר, וכי בכל מקרה לא יסתמך על המידע כאמור.
זכויות יוצרים וקניין רוחני:
כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר הינם של החברה בלבד.
המשתמש מצהיר כי ידוע לו שכל זכויות היוצרים, הקניין הרוחני, סימני המסחר, הסודות המסחריים, הפטנטים וכל קניין רוחני אחר באתר ו/או בשירותי האתר הינם של החברה, והוא מוותר על כל טענה בעניין זה.

סיום ההתקשרות:
החברה תהא רשאית על-פי שיקול דעתה הבלעדי, להודיע למשתמש על סיום ההתקשרות עמו.
המשתמש יכבד הודעתה כאמור בסעיף 5.1 לעיל של החברה.
סיום ההתקשרות בין הצדדים לא תגרע באלו מן התחייבויותיו של המשתמש.
המשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות את החברה בגין כל הוצאה ו/או נזק שיגרמו לה עקב הפרת הוראות תקנון זה.

ברירת דין וסמכות שיפוט:
הדינים אשר יחולו על תקנון זה, הינם דיני מדינת ישראל.
סמכות השיפוט הבלעדית, בכל סכסוך העולה מתקנון זה ו/או מהגלישה באתר ו/או משירותי האתר, נתונה לבתי המשפט המוסמכים באזור באר-שבע.

כללי:
המשתמש מצהיר כי רק הוראות תקנון זה יחייבו את הצדדים, ובעניין זה הוא מתחייב לעיין מפעם לפעם בתקנון ולהתעדכן בשינויים בו.
ככל שיהא מעוניין המשתמש לעיין ו/או לשנות מידע לגביו, המוחזק במאגר המידע של החברה, יפנה המשתמש לחברה באמצעות הדואר האלקטרוני המפורסם באתר החברה, בבקשה לקבל ו/או לתקן את המידע כאמור. 
המשתמש יהא רשאי לדרוש מחיקת מידע הקשור אליו ממאגר המידע של החברה, וזאת באמצעות פנייה מצדו לחברה בדואר האלקטרוני המפורסם באתר החברה.
החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית ועל-פי שיקול דעתה בלבד לשנות ללא הודעה מראש תקנון זה והכל בכפוף לכל דין.

מדיניות משלוחים והחזרות:
משלוח עד הבית – עד 7 ימי עסקים (לא כולל שישי שבת).
ניתן לבצע החזרה בטלפון מס' 03-5515559 תוך 21 יום מקבלת ההזמנה בצירוף החשבונית.
יש לוודא שהתווית והאריזה המקורית שהגיעו עם הפריט נמצאים בשלמותם ושלא נעשה כל שימוש או נגרם פגם/נזק לפריט.
ניתן לקבל החזר כספי עד 48 שעות ממועד הקנייה, אך ורק לכרטיס האשראי ממנו בוצעה ההזמנה, כאשר ההחזר יבוצע באותם תנאים של העסקה המקורית.
אין צורך לפנות לחברת האשראי על מנת לבטל את העסקה.

The Butterfly Button

אתר זה משתמש בקובצי "עוגיות" על מנת לספק חוויה טובה יותר. שימוש באתר מהווה הסכמתך לתנאי השימוש המעודכנים שלנו אישור